Voorwaarden bedrijven

Algemene voorwaarden consumenten zijn hier te vinden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tulner & Tulner v.o.f. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 • 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 • 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tulner & Tulner v.o.f. bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tulner & Tulner v.o.f. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 • 2.1 Alle aanbiedingen van Tulner & Tulner v.o.f. zijn vrijblijvend en Tulner & Tulner v.o.f. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 • 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tulner & Tulner v.o.f.. Tulner & Tulner v.o.f. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tulner & Tulner v.o.f. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 • 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s en inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • 3.2 Betaling door bedrijven dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 3.3 Betaling door particulieren moet geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Tulner & Tulner v.o.f..
 • 3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
 • 3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Tulner & Tulner v.o.f. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 • 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Tulner & Tulner v.o.f..

Artikel 4. Levering

 • 4.1 De door Tulner & Tulner v.o.f. opgegeven levertijden (5 werkdagen) zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 • 4.2 De producten van Tulner & Tulner v.o.f. zijn altijd in een zeer exclusieve gelimiteerde oplage en dus beperkt leverbaar. Indien levering daardoor niet meer mogelijk is, zullen wij contact met u opnemen en desgewenst alternatieven aanbieden.
 • 4.3 Indien u uw bestelling wilt verzekeren dient u dit aan te geven bij opmerkingen als u uw bestelling plaatst.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 • 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Tulner & Tulner v.o.f. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Tulner & Tulner v.o.f. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 • 6.2 Tulner & Tulner v.o.f. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 • 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Tulner & Tulner v.o.f. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 • 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tulner & Tulner v.o.f. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Tulner & Tulner v.o.f. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 • 8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Tulner & Tulner v.o.f., dan wel tussen Tulner & Tulner v.o.f. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Tulner & Tulner v.o.f., is Tulner & Tulner v.o.f. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tulner & Tulner v.o.f..

Artikel 9. Overmacht

 • 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tulner & Tulner v.o.f. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tulner & Tulner v.o.f. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tulner & Tulner v.o.f. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

 • 10.1 Indien u aan Tulner & Tulner v.o.f. schriftelijk opgave doet van een adres, is Tulner & Tulner v.o.f. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Tulner & Tulner v.o.f. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 • 10.2 Wanneer door Tulner & Tulner v.o.f. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tulner & Tulner v.o.f. deze Voorwaarden soepel toepast.
 • 10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tulner & Tulner v.o.f. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tulner & Tulner v.o.f. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 10.4 Tulner & Tulner v.o.f. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Versie: september 2019